Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností ARTIO s.r.o., IČ: 155 02 619, se sídlem Mrštíkova 840/6, Ostrava - Mariánské Hory, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 309 (dále jen "Prodávající"), a jejími zákazníky v oblasti poskytnutí licence k počítačovému programu a poskytování služeb.

Podmínky a vztahy neupravené v těchto OP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

II. Vymezení základních pojmů

"Produkt" – soubor nebo skupina souborů zahrnující software společnosti ARTIO (Modul pro EET pro e-shop), Softwarový produkt se neprodává, pouze se poskytuje právo k jeho používání – licence. Funkcí Produktu je komunikace se systémem EET provozovaným Finanční správou (dále jen "FS") předepsaným protokolem dle dokumentace vydané FS, a zasílání údajů o tržbách dle požadavků dokumentace a uživatelského nastavení Produktu.

"Internetové stránky" – internetové stránky na adrese eet.artio.cz provozované společností ARTIO.

"Kupující" – kupujícím může být pouze podnikatel, přičemž podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

"Cílový systém" – e-shopový systém, pro který je určen objednávaný Produkt, např. Magento nebo Joomla + VirtueMart.

III. Informace pro Kupující

 1. Vzhledem k charakteru poskytovaného produktu se má za to, že odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že souhlasí s dodáním digitálního obsahu před uplynutím 14 denní lhůty na odstoupení na smlouvy, jestliže v objednávce neuvede výslovně jinak.
 2. Nevyhradí-li si Kupující dodržení 14 denní lhůty dle bodu 1., nemůže jednostranně odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího  uzavření, neboť se jedná o dodání digitálního obsahu, který není dodávám na hmotném nosiči.
 3. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 21%. Jsme plátci DPH.

IV. Způsob objednání

 1. Kupující vyplní objednávku na Internetových stránkách, na adrese https://eet.artio.cz/objednavka, kde uvede své identifikační údaje, typ a množství produktu, popř. doplňkový služeb, o které má zájem.
 2. Pro automatizované zpracování je vyžadováno, aby Kupující odsouhlasil tyto obchodní podmínky. V případě nejasností nebo nesouhlasu s podmínkami Objednávky neodesílejte a kontaktujte nás!
 3. Na základě objednávky bude Kupujícímu zaslána Zálohová faktura k úhradě objednaného Produktu a Služeb.
 4. Po úhradě Zálohové faktury zašle ve lhůtě max. 1 pracovního dne Produkt na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Tímto okamžikem vzniká Licenční smlouva. Prodávající umožní stažení produktu prostřednictvím URL odkazu po dobu 30 kalendářních dní od vzniku licenční smlouvy.

V. Licenční ujednání

 1. Produkt je vázán a smí být používán právě na jedné instalaci elektronického obchodu, která je provozována na konkrétní URL adrese. URL adresa obchodu musí být uvedena při podání objednávky.
 2. Pozdější změna URL pro kterou je Produkt registrován je možný se souhlasem Prodávající za jednorázový administrační poplatek ve výši 250 Kč.
 3. Prodávající poskytuje Kupujícímu nevýhradní licenci na instalaci a používání Produktu na právě jeden cílový systém a zároveň licenci Produkt upravit pro své potřeby.
 4. Prodávající neposkytuje Kupujícímu licenci Produkt dále šířit nebo poskytovat licence dalším stranám.
 5. Práva k Produktu i všem jeho částem náleží Prodávajícímu. Produkt je pod ochranou autorského zákona platného v České republice a ve státech s obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných mezinárodních dohod.

VI. Záruka a odpovědnost za škodu

 1. Prodávající poskytuje záruční dobu na Produkt v délce 3 měsíců od data uzavření Licenční smlouvy za následujících podmínek:
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Produkt má funkčnost a vlastnosti deklarované k datu prodejte, a to na Cílovém systému pro který je určen, bez zákaznických úprav a rozšiřujících modulů.
 3. Záruka se nevztahuje na Produkt, který byl upraven v souladu s bodem V.03.
 4. Problém kompatibility nebo konfliktů se software třetích stran není považováno za chybu Produktu, jedině by bylo prokázáno, že Prodávající porušil zásady pro návrh software pro daný Cílový systém.
 5. Ačkoliv Prodejce se zavazuje aktualizovat Produkt a přizpůsobovat jej změnám technologií, neodpovídá za nefunkčnost Produktu, pokud byla způsobena vyšší mocí, kterou se rozumí mj. nefunkčnost nebo vada Produktu zapříčiněná v důsledku vad software třetích osob, který je nezbytný k provozuschopnosti Produktu, popř. v důsledku útoku třetích osob bez ohledu na způsob provedení.
 6. Prodávající neodpovídá za škody způsobené použitím Produktu, ani za jakékoliv jiné škody spojené s užitím Produktu.

VII. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 1. produkt nebyl ze strany Prodávajícího dosud zaslán;
 2. termín nabídnutý Prodávajícím na poskytnutí dopňkových služeb není pro Kupujícího akceptovatelný;
 3. produkt nemá deklarované vlastnosti nebo vykazuje závažné vady.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 1. Kupující neuhradil zálohovou fakturu v datu splatnosti;
 2. Prodávající není schopen poskytnout doplňkové služby a Kupující na nich trvá.

VIII. Doplňkové služby

 1. Prodávající nabízí k Produktu doplňkovou službu "Instalace modulu" a "Zajištění certifikátu".
 2. Službou "Instalace modulu" se rozumí instalace Produktu na Cílový systém Kupujícího a jeho konfigurace.
 3. Službou "Zajištění certifikátu" se rozumí zajištění komunikace s Finanční správou za účelem získání certifikátu nutného pro komunikaci se systémem EET.
 4. Pokud se Prodávající pokusil doplňkovou službu poskytnout, ale nebyl schopen ji dokončit z důvodů na straně Kupujícího, např. z důvodu jeho nesoučinnosti, má se za to že služba byla poskytnuta. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost bez zbytečného prodlení, nejpozději pak do příštího pracovního dne.

IX. Další ujednání

 1. Pokud Kupující uvedl nesprávný e-mail, nebo uvedený e-mail není funkční, má se za to, že Prodávající splnil svůj závazek Produkt odeslat ve lhůtě, ke které se zavázal. Zjistí-li Prodávající takovou skutečnost, pokusí se Kupujícího kontaktovat telefonicky, aby mohl být Produkt odeslán na alternativní e-mailovou adresu.
 2. Jsou-li součástí Objednávky doplňkové Služby, kontaktuje po obdržení Objednávky Prodávající Kupujícího, aby jej seznámil s možným termínem poskytnutí Služeb. Pokud Kupující s nabídnutým termínem nevysloví souhlas, má možnost od Objednávky zcela odstoupit, nebo Objednat pouze Produkt bez doplňkových Služeb.
 3. Verze cílových systémů, pro které je Produkt určen jsou: Magento verze 1.4.x - 1.9.x, Joomla 3.6.x + VirtueMart 3.x.

X. Platnost

Tyto OP jsou platné od 6.2.2017.